W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kompetencje organów Spółki

XML

Treść

KOMPETENCJE ORGANÓW SPÓŁKI

ZARZĄD SPÓŁKI

W szczególności do zadań Zarządu Spółki należy:

·         zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa pracy oraz postanowień Regulaminu Organizacyjnego Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Spółki,

·         składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów,

·         zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników z inicjatywy własnej, Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej,

·         opracowywanie projektów organizacji Spółki, Regulaminu Organizacyjnego i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki,

·         występowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o podział zysku lub pokrycie strat Spółki,

·         występowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wnioskiem w sprawach Spółki do Zgromadzenia Wspólników, stosownie do kompetencji Zgromadzenia,

·         ustanawianie i odwoływanie prokury.


RADA NADZORCZA

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

·         sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach jej Przedsiębiorstwa,

·         coroczne badanie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego,

·         wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

·         rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycie strat,

·         składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli,

·         stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,

·         powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

·         opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzenia Wspólników.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW


Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

·         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

·         podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat.


·         udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

·         wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

·         decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienia z niej,

·         uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

·         zbycie lub nabycie nieruchomości,

·         określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,

·         zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,

·         podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

·         zmiana aktu założycielskiego,

·         połączenie lub rozwiązanie spółki,

·         Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.