W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Opłaty za wodę i ścieki

XML

Treść

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Siedlcach informuje, że w dniu 28 grudnia  2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa (Decyzja nr: LU.RZT.70.50.2022.JB z dnia 7 grudnia 2022 r.) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, Gminy Wiśniew w części miejscowości Mościbrody oraz Gminy Mokobody w części miejscowości Wyłazy  na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 24 f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, z późn. zm.), zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poniższe ceny i opłaty wchodzą w życie z dniem 5 stycznia  2023 r.

 TABELA CEN I OPŁAT ZA WODĘ 

taryfa 2023

Ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków stosuje się przy zrzucie ścieków nie przekraczających następujących parametrów: BZT5-500 mgO2/l, ChZT-1000 mgO2//l, fosfor ogólny- 15 mgP/l, zawiesina ogólna - 500 mg/l, azot ogólny - 150 mgN/l, azot amonowy – 100 mgN/l, substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 100 mgN/l, chlorki – 1000 mgCl/l, siarczany – 500 mg SO4/l, cynk – 5 mgZn/l, chrom ogólny – 1 mgCr/l, miedź – 1 mgCu/l, nikiel – 1 mgNi/l, ołów – 1mgPb/l, węglowodory ropopochodne – 15 mg/l, kadm – 0,05 mgCd/l, rtęć – 0,06 mgHg/l oraz pozostałych parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1757).

W przypadku stwierdzenia przekroczenia wyżej określonych parametrów oraz parametrów określonych w rozporządzeniu  naliczane są opłaty dodatkowe.

 STAWKI JEDNOSTKOWE OPŁAT DODATKOWYCH

 Stawki jednostkowe netto (zł/kg) opłat dodatkowych za odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków o ponadnormatywnych ładunkach zanieczyszczeń organicznych i biogennych

Wskaźnik zanieczyszczenia ścieków W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
ChZT 1,64 1,64 1,64
BZTi

3,16

3,16 3,16
Zawiesina ogólna 4,74 4,74 4,74
Azot amonowy 29,70 29,70 29,70
Azot ogólny 22,66 22,66 22,66
Fostor ogólny 138,25 138,25 138,25
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 27,231 27,231 27,231

Stawki jednostkowe netto (zł/kg) opłat dodatkowych za odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków o ponadnormatywnych ładunkach pozostałych zanieczyszczeńWskaźnik zanieczyszczenia ścieków W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Chlorki 4,87 4,87 4,87
Siarczany  4,87 4,87 4,87
Cynk 691,02 691,02 691,02
Chrom ogólny 691,02 691,02 691,02
Miedź 863,43 863,43 863,43
Nikiel 863,43 863,43 863,43
Ołów 863,43 863,43 863,43
Węglowodory ropopochodne 460,65 460,65 460,65
Kadm 1151,66 1151,66 1151,66
Rtęć 1151,66 1151,66 1151,66

Podstawą stwierdzenia przekroczenia parametrów dopuszczalnych w ściekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej będą wyniki analiz próbek kontrolnych pobranych w trakcie kontroli prowadzonych przez Przedsiębiorstwo zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 1757), jeżeli analizy te wykażą przekroczenie któregokolwiek ze stężeń dopuszczalnych.

Ładunek ponadnormatywny w kg, obliczony będzie oddzielnie dla każdego wskaźnika zanieczyszczenia, dla którego zostało stwierdzone przekroczenie stężenia dopuszczalnego, jako iloczyn ścieków odprowadzonych w okresie od dnia kontroli, w wyniku której stwierdzono przekroczenie do dnia ponownej kontroli oraz różnicy pomiędzy stężeniem rzeczywistym (według analizy kontrolnej) a stężeniem dopuszczalnym danego wskaźnika.

Naliczanie opłat w przypadku przekroczeń:

a) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń organicznych i biogennych, naliczana będzie opłata dodatkowa dla ładunku ponadnormatywnego według wskaźnika, dla którego kwota opłaty dodatkowej jest najwyższa.

b) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń pozostałych wskaźników, opłata dodatkowa będzie naliczana jako suma opłat dodatkowych za wszystkie wskaźniki, dla których stwierdzono przekroczenie.

Całkowita kwota opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będzie sumą opłat naliczanych wg punktu a) oraz punktu b).

Pełna treść decyzji  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znajduje się też poniżej w załącznikach.

 

Załączniki

Decyzja PGWWP Decyz, 7.76 MB